Wyłudzenie pożyczki a upadłość konsumencka

Jeżeli w stosunku do dłużnika prowadzone jest postępowanie karne, karnoskarbowe czy też wydany jest prawomocny wyrok skazujący, nie musi oznaczać to komplikacji w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Aby wystąpiły jakiekolwiek przeszkody w ogłoszeniu upadłości muszą zajść okoliczności wymienione przez ustawodawcę w katalogu przesłanek negatywnych, które zwykle stanowią dla sądu podstawę do unieważnienia lub też, w pewnych przypadkach, mogą determinować negatywne rozstrzygnięcie wniosku o upadłość konsumencką.

Wyłudzenie pożyczki

Przykładem takiego czynu, który może wpłynąć na odmowę oddłużenia w upadłości konsumenckiej jest wyłudzenie pożyczki. Jest to zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego oszustwo kredytowe polegające na podrobieniu dokumentów i posłużenie się nimi w celu pozyskania kredytu, do spłaty którego dłużnik nie ma zdolności. Okoliczność taka zachodzi, gdy przyszły kredytobiorca posługuje się np. fałszywym zaświadczeniem o zarobkach. Wyłudzenie pożyczki jest uważane najczęściej za celowe pogłębienie niewypłacalności. Oznacza to, że w momencie, w którym sąd uzna, że upadły dopuścił się wyłudzenia pożyczki, może to prowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego. 

wydłużenie pożyczki

wyłudzenie pożyczki

Rozpoznawanie wniosku

Podczas rozpoznawania wniosku sąd nie jest zobowiązany do sprawdzania karalności wnioskodawcy, jednakże wpływ na decyzję o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może mieć czyn, jakiego dopuścił się dłużnik. Sąd upadłościowy ma jednak obowiązek badać czy dłużnik sam nie doprowadził do stanu niewypłacalności lub samodzielnie nie pogłębił stanu zadłużenia. Tym samym sąd jest obowiązany zawsze badać sentencję wyroku karnego oraz jego uzasadnienie, aby zorientować się, czy wyrok karny może zaważyć na postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie zadłużenie wynikające z obowiązku naprawienia szkody orzeczone przez sąd karny nie ulega umorzeniu, co oznacza tyle, że nawet po wydaniu pozytywnego postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły jest obowiązany uskutecznić wyrok sądu karnego, a więc w całości spłacić zadłużenie. 

To czy dłużnik był karany czy też nie, ma jednak wpływ przy kształtowaniu się planu spłaty wierzycieli. Jeżeli upadły sam doprowadził do stanu niewypłacalności lub zwiększył swoje zadłużenie w znacznym stopniu, to sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli. Na decyzję negatywną sądu duży wpływ ma także fakt niepotrzebnego wydania części składowych majątku lub celowe niespłacanie zobowiązań. Jeżeli sąd uzna, że zachodzą wyżej wymienione przesłanki, może to oznaczać nawet niemożność oddłużenia. Co więcej, ogłoszenie niemożności oddłużenia może nastąpić także po sprzedaniu części składowych majątku przez syndyka. 

Zatajanie informacji

Ważne jest także, aby wnioskodawca nie zatajał informacji o prowadzonym postępowaniu karnym, karnoskarbowym lub o wydaniu wyroku skazującego. Jeżeli dłużnik zatai takową informację przed sądem i po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości dojdzie do ujawnienia takiego rodzaju wyroku, powoduje to umorzenie prowadzonego postępowania. Doprowadzenie do takiej sytuacji powoduje, że upadły przez kolejne 10 lat nie będzie miał szansy na oddłużenie. Jedyna opcja, jaka wtedy pozostaje, to tylko próba przekonania sądu, że za dalszym prowadzeniem postępowania upadłościowego przemawiają względy słuszności lub względy humanitarne. 

wydłużenie pożyczki

Podsumowanie

wyłudzenie pożyczki

Prowadzone postępowanie karne lub karnoskarbowe wobec dłużnika może znacznie utrudnić postępowanie o ogłoszenie upadłości, a potem właściwe postępowanie upadłościowe. Fakt bycia karanym największy wpływ może mieć przy kształtowaniu się planu spłaty wierzycieli. Znaczenie ma także sam czyn, za który prowadzone jest postępowanie karne. Jeżeli czynem tym dłużnik nie doprowadził do niewypłacalności lub nie zwiększył stopnia zadłużenia to będzie on traktowany łagodniej lub wcale nie będzie brany pod uwagę. Jeżeli jednak dłużnik swoim zachowaniem doprowadził do swojej niewypłacalności lub zwiększył celowo stopień swojego zadłużenia może to doprowadzić do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub też umorzenia postępowania upadłościowego. Pod żadnym pozorem nie należy jednak także ukrywać prowadzonego postępowania karnego. 

Masz jakieś pytania lub wątpliwości odnośnie procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Zapraszamy do kontaktu!