Jakie długi NIE są umarzane podczas upadłości konsumenckiej?

W poprzednim artykule TUTAJ pisaliśmy o długach, które mogą zostać umorzone. W dzisiejszym artykule skupimy się na zamkniętej liście długów, które nie są umarzane w upadłości konsumenckiej. Przed rozważeniem zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości należy w każdym wypadku upewnić się, że długi, podlegają umorzeniu. W przeciwnym razie może okazać się, że pomimo przeprowadzonej procedury upadłościowej nie uzyskamy oddłużenia. 

upadłości konsumenckiej

Alimenty

Jednym ze zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu, jest zaległość alimentacyjna. Szczególne uprzywilejowanie wierzyciela alimentacyjnego może wynikać z faktu, że jest nim często dziecko upadłego lub osoba, która ma szczególne potrzeby czy znajduje się w niedostatku. Wierzyciel zachowuje uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności i ujęcia go w planie spłaty, jednak automatyzm związany z umorzeniem zobowiązań po wykonaniu planu spłaty nie dotyczy jego wierzytelności. Oznacza to, że może powierzyć egzekwowanie zaległych alimentów komornikowi sądowemu, aż do całkowitej spłaty zaległych alimentów. 

Powyżej opisana sytuacja dotyczy zaległych alimentów. Bieżące alimenty regulowane są przez syndyka masy upadłości. Ich wysokość odpowiada treści tytułu wykonawczego, jednak do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci

Umorzeniu po wykonaniu planu spłaty, na zasadach dotyczących np. kredytów bankowych, nie podlegają również wierzytelności z tytułu renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o wszelkiego rodzaju roszczenia odszkodowawcze. Wierzyciele z tego tytułu zostali wskazani (tak samo, jak alimentacyjni) jako osoby uprawnione do wniesienia zgłoszenia wierzytelności z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Dotyczy to ich wszystkich pism procesowych i dokumentów. 

upadłości konsumenckiej

Sądownie orzeczone kary grzywny i zadośćuczynienia

Prawo upadłościowe nie stanowi drogi do umorzenia zobowiązań z tytułu sądownie orzeczonej kary grzywny i zadośćuczynienia. Kary grzywny podlegają zaspokojeniu w kategorii trzeciej obok odsetek od należności ujętych w wyższych kategoriach w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także administracyjnych kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.

Zobowiązania orzeczone przez sąd jako środek karny

Duże znaczenie z punktu widzenia zaspokojenia wierzyciela, który jest ofiarą przestępstwa, ma wybór drogi sądowej oraz uzyskania orzeczenia sądu w przedmiocie środka karnego. Zobowiązania zasądzone wyrokiem karnym nie podlegają umorzeniu po zakończeniu postępowania upadłościowego. Istotny jest fakt czy źródłem zobowiązania jest wyrok cywilny czy karny. Zobowiązanie takie może przybrać postać np. obowiązku naprawienia szkody. Jest to regulacja uzasadniająca brak możliwości uniknięcia odpowiedzialności za popełnione przestępstwo za pośrednictwem upadłości konsumenckiej. 

Umyślne nieujawnienie wierzycieli

Już na etapie sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy dołożyć staranności w sporządzeniu listy wierzycieli. Konsekwencją zatajenia przez Dłużnika istnienia wierzytelności może być brak umorzenia zobowiązań. Rozpatrywane jest to w kontekście umożliwienia wierzycielowi wzięcia udziału w postępowaniu, a w konsekwencji uwzględnieniu w planie spłaty. 

upadłości konsumenckiej

Podsumowanie

Upadłość konsumencka to długi i  skomplikowany proces, przez który przeprowadzi Państwa nasz zespół specjalistów. Na czym polega upadłość pisaliśmy TUTAJ. Aby upadłość zakończyła się sukcesem, należy rozważyć które długi podlegają umorzeniu, a które pomimo upadłości będzie trzeba spłacić w całości. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą upadłości konsumenckiej!