Co zabiera syndyk po ogłoszeniu upadłości?

Całkowite oddłużenie i nowy start w życiu to główny cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Aby do tego doszło należy jednak przejść przez poszczególne etapy postępowania upadłościowego. Jednym z tych etapów jest likwidacja majątku posiadanego przez Upadłego. Likwidacji dokonuje wyznaczony syndyk.

syndyk

Majątek upadłego

Likwidacja majątku Upadłego odbywa się tylko w przypadku wejścia poszczególnych składników do masy upadłości. Przepisy nie określają dokładnie co wchodzi do masy upadłości. Zostało to określone za pomocą odesłania do Kodeksu postępowania cywilnego – Nie wchodzi do masy upadłości mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Oznacza to, że syndyk nie będzie sprzedawał np. przedmiotów urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówki, pralki, odkurzacza, piekarnika lub kuchenki mikrofalowej, płyty grzewczej służącej podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stołu i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju. Zalicza się do tego również pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu.

Syndyk będzie zobowiązany do sprzedaży nieruchomości i ruchomości Upadłego, które nie zostały wyłączone w powyższych przypadkach. Odnosi się to także do udziałów w spółkach czy wierzytelności

syndyk

Majątek wspólny

Z ogłoszeniem upadłości wiążą się poważne konsekwencje, które w szczególności dotyczą majątku wspólnego małżonków. Dokładniejsze skutki są zależne od ustroju majątkowego, który obowiązuje w małżeństwie. W przypadku ogłoszenia upadłości przez małżonka i obowiązywania wspólności majątkowej – cały majątek małżonków wchodzi w skład masy upadłości tego małżonka, wobec którego została ogłoszona upadłość. Dodatkowo w momencie ogłoszenia upadłości między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Oznacza to, że od tego momentu podział majątku nie jest dopuszczalny. Syndyk zajmie więc majątek wspólny oraz majątek osobisty Upadłego. Małżonek, który nie ogłosił upadłości lub którego upadłość została ogłoszona później, może zgłosić wierzytelność syndykowi, jeśli małżeństwo posiadało majątek wspólny. Zgłoszenie wierzytelności zazwyczaj odpowiada wartości połowy majątku wspólnego.

syndyk

Wynagrodzenie upadłego

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości oznacza dla dłużnika zakończenie egzekucji komorniczych. Nie oznacza to jednak zakończenia dokonywanych potrąceń. Od chwili ogłoszenia upadłości to syndyk będzie dokonywał odpowiednich potrąceń z wynagrodzenia lub emerytury. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która z kolei służy zaspokojeniu jego wierzycieli. W skład masy upadłości wchodzi wynagrodzenie upadłego w części podlegającej zajęciu.

W przypadku zajęcia dochodu uzyskiwanego z tytułu umowy o pracę do masy upadłości może trafić kwota określona w przepisach Kodeksu pracy. Syndyk zajmuje część wynagrodzenia i co do zasady jest to połowa wynagrodzenia. Przy dokonywaniu wyżej opisanych rozliczeń do masy upadłości, należy mieć na uwadze kwotę wolną od potrąceń, która ograniczona jest do wynagrodzenia minimalnego.

Jeżeli dochody z umowy zlecenia są świadczeniami powtarzającymi się, których celem jest zapewnienie utrzymania bądź stanowiące jedyne źródło dochodu, to podlegają takiej ochronie jak opisane powyżej wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

Podsumowanie

Wyznaczony syndyk likwiduje cały majątek, w tym majątek wspólny małżonków a także wynagrodzenie upadłego (lub inne świadczenia podlegające egzekucji np. emerytura lub renta) uzyskane w okresie trwania postępowania upadłościowego w kwocie, która podlegałaby egzekucji komorniczej. O tym jakie długi są umarzane podczas upadłości konsumenckiej a jakie nie są – pisaliśmy w poprzednich artykułach.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą upadłości konsumenckiej!