Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego, który jest dedykowany przede wszystkim osobom fizycznym nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. O stanie niewypłacalności mówi się w momencie, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. 

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się wraz ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek składa się w sądzie właściwym dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Głównym ośrodkiem podstawowej działalności zgodnie z przepisami jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich.

Likwidacja majątku

Jedną z konsekwencji ogłoszenia upadłości jest likwidacja majątku. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, która służy pokryciu kosztów postępowania oraz zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości wchodzi majątek, w skład którego zalicza się również np. otrzymywane wynagrodzenia za pracę. Działania związane z likwidacją masy upadłości powinny zakończyć się w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia upadłości. Czas trwania sprzedaży jest jednak zmienny w zależności od stopnia skomplikowania postępowania. 

Warto zaznaczyć, że możliwe jest ogłoszenie upadłości w przypadku, w którym Dłużnik nie posiada majątku. Takie postępowanie często kończy się dużo szybciej, niż te, w których przeprowadzana jest sprzedaż przez syndyka. Stopień zaspokojenia wierzyciela jest jednak wyższy w postępowaniu, w którym dokonuje się likwidacji majątku. 

Całkowite oddłużenie

Głównym celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumentów jest oddłużenie. W określonych przypadkach możliwe jest umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Jest to najkorzystniejsza forma zakończenia postępowania upadłościowego, ponieważ oznacza całkowite oddłużenie bez żadnych dalszych spłat.

W przypadku ustalenia planu spłaty oddłużenie stanie się możliwe dopiero po realizacji wszystkich rat w ramach planu spłaty. Po spłacie ostatniej raty i stwierdzeniu wykonania planu spłaty zobowiązania upadłego wobec wierzycieli powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości w pozostałej części zostaną umorzone, z wyłączeniem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań́ wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postepowaniu.

Podsumowanie

Ogłoszenie upadłości w każdym wypadku powinno zostać poprzedzone analizą sytuacji, w której znalazł się dłużnik. Nasilająca się windykacja, narastające odsetki i tocząca się egzekucja komornicza stanowią jednak dużą przeszkodę w codziennym funkcjonowaniu. Po nieskutecznych próbach negocjacji z wierzycielami lub w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji majątkowej upadłość konsumencka stanowi niekiedy jedyny ratunek.  Z doświadczenia naszej Kancelarii, która reprezentuje dłużników przed wieloma Sądami w Polsce wynika że dla wielu Dłużników to szansa na nowy start i bezpieczniejszą przyszłość.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą upadłości konsumenckiej!