Umorzenie długów podczas upadłości konsumenckiej

Celem postępowania jest całkowite oddłużenie upadłego. Umorzenie długów następuje po wydaniu postanowienia Sądu w przedmiocie zakończenia postępowania. Wyjątki od tej zasady zostały określone w sposób konkretny w przepisach prawa upadłościowego. Umorzeniu podlegają zarówno długi osobiste, jak i pochodzące z prowadzonej wcześniej i zamkniętej działalności gospodarczej (długi firmowe) oraz wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu sp. z o.o. Do upadłości wchodzą zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności już nastąpił oraz niewymagalnie (takie, które musisz spłacić w przyszłości).

Umorzenie długów osobistych

Poza wyjątkami jasno określonymi w przepisach umorzeniu podlegają praktycznie wszystkie długi. Wyłączone z umorzenia po zakończeniu postępowania są zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postepowaniu. Tak szeroki katalog zobowiązań, które podlegają umorzeniu, umożliwia dłużnikom nowy start i życie bez długów, a także możliwość podjęcia zatrudnienia bez egzekucji komorniczej. 

Długi osobiste, które podlegają umorzeniu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to takie jak:

 • kredyty hipoteczne,
 • kredyty gotówkowe,
 • pożyczki (w tym tzw. “chwilówki”),
 • pożyczki prywatne,
 • karty kredytowe,
 • opłaty za media i czynsz,
 • mandaty,
 • opłaty sądowe i egzekucyjne.

Umorzenie długów firmowych

Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, która została następnie zamknięta, również może uzyskać oddłużenie w toku upadłości konsumenckiej. Wniosek o ogłoszenie upadłości, który wszczyna postępowanie, można złożyć już w dniu następnym po wykreśleniu wpisu dotyczącego działalności w CEIDG. Umorzeniu podlegają wtedy długi prywatne jak np. kredyty konsumenckie, ale również należności publicznoprawne. Umorzone zostaną więc zaległe podatki, składki na ubezpieczenia społeczne czy inne należności wobec Urzędów. To właśnie dlatego upadłość konsumencka jest odpowiednim rozwiązaniem również dla byłych przedsiębiorców. 

Długi firmowe, które podlegają umorzeniu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to takie jak:

 • kredyty obrotowe,
 • kredyty gotówkowe,
 • ZUS,
 • Urząd Skarbowy,
 • karty kredytowe,
 • zobowiązania wobec kontrahentów,
 • zobowiązania wobec usługodawców.

Podsumowanie

Lista długów, które podlegają umorzeniu, jest obszerna. Umorzenie długów dotyczy zarówno tych osobistych, jak i firmowych. Pamiętaj, że ogłoszenie upadłości do dopiero początek! Całe postępowanie upadłościowe to długi i złożony proces, a umorzenie zobowiązań następuję na samym jego końcu. O tym, na czym dokładnie polega upadłość pisaliśmy TUTAJ.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą upadłości konsumenckiej!