Wpływ upadłości konsumenckiej na zdolność kredytową

Jednym z najczęściej zadawanych pytań w kontekście ogłoszenia upadłości przez młode osoby jest kwestia zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa to możliwość spłaty potencjalnego zadłużenia wraz z odsetkami i opłatami. Ocena zdolności kredytowej polega na oszacowaniu czy kredytobiorca będzie regularnie spłacał zaciągnięte zobowiązanie. W ocenie zdolności kredytowej brane jest pod uwagę wiele kwestii, w tym między innymi historia kredytowa Dłużnika.

Nowe zobowiązania

Co do zasady żadne przepisy prawa nie zabraniają upadłym zaciągania nowych zobowiązań. Dłużnicy w związku z tym mogą ubiegać się o udzielenie kredytu, czy pożyczki. W momencie zaciągania zobowiązań po ogłoszeniu upadłości należy się liczyć z faktem, że wpis o ogłoszeniu upadłości wpływa negatywnie na zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców. Większość instytucji weryfikuje zatem zdolność kredytową poprzez analizę informacji w BIK.  Dane, które zawarte są w BIK, mogą być przechowywane bez zgody przez okres 5 lat, od daty umorzenia zobowiązania. Upływ 5 lat oznacza, że można wystąpić o usunięcie danych zawartych w BIK. Dopiero wtedy upadły będzie miał realne szanse na zaciągnięcie jakiegokolwiek zadłużenia.

 Natomiast zaciąganie przez upadłych kolejnych zobowiązań może niekorzystnie wpłynąć na realizację przez nich planu spłaty wierzycieli, a to z kolei może doprowadzić do jego uchylenia. Konsekwencją uchylenia planu spłaty wierzycieli będzie wówczas zakończenie postępowania bez uzyskania oddłużenia. Sytuacja taka będzie oczywiście niekorzystna dla dłużnika. Warto więc podkreślić, iż możliwość zaciągania zobowiązań przed upadłych istnieje, ale wiąże się z ryzykiem niewykonywania planu spłaty wierzycieli, a co za tym idzie nałożeniem sankcji na dłużnika na mocy art. 49120 Prawa upadłościowego. Istotny po zakończeniu upadłości konsumenckiej jest fakt, że z tym momentem każdy upadły rozpoczyna zarządzanie swoją sytuacją majątkową w sposób samodzielny. Nie posiada już długów, ale nie dysponuje już żadnym majątkiem. Zatem w przypadku potrzeby skorzystania z kredytu, czy pożyczki może spotkać się z odmową udzielenia finansowania. 

Podsumowanie

Decyzja o ogłoszeniu upadłości w każdym wypadku powinna być starannie przeanalizowana, ponieważ przejście przez proces upadłościowy może stanowić przeszkodę pozwalającą na uzyskanie np. kredytu hipotecznego.