Właściwość sądu upadłościowego – gdzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

wniosek o ogłoszenie upadłości

Uzyskanie upadłości możliwe jest wyłącznie w przypadku uzyskania postanowienia o jej ogłoszeniu wydanego przez sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Jeśli dłużnik wniesie wniosek do niewłaściwego sądu to czynności, które zostały dokonane w niewłaściwym sądzie, pozostaną w mocy. Sąd, do którego nieprawidłowo wniesiono wniosek, przekaże go do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Dłużnik jednak w tym przypadku powinien liczyć się z przedłużeniem postępowania, co bardzo często może wywołać niepotrzebny stres. Na postanowienie o przekazaniu sprawy do sądu właściwego dłużnikowi lub jego pełnomocnikowi nie przysługuje zażalenie. Aby uniknąć przedłużenia postępowania i komplikacji z tym związanych wystarczy, że zostaną spełnione poniższe przesłanki.

wniosek o ogłoszenie upadłości

Sąd rejonowy

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że sądem właściwym do rozpoznania wniosku dłużnika i wszczęcia postępowania upadłościowego jest sąd rejonowy. Sprawami upadłościowymi zajmują się wydziały gospodarcze sądów. Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, właściwe postępowanie upadłościowe toczy się dalej w sądzie, który wydał postanowienie.

Dodatkową kwestią, którą trzeba brać pod uwagę przy złożeniu wniosku, jest położenie głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. W przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej. Jeśli dłużnik nie prowadzi działalności ani nie wykonuje zawodu, wówczas głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. Miejsce zwykłego pobytu rozumie się jako miejsce, w którym dana osoba przebywa i w którym znajduje się główne centrum egzystencji danej osoby. Pod tym pojęciem kryje się zwykle codzienna, powszechna aktywność. Ważne jest przy tym faktyczne wykonywanie tych czynności. Miejsce zwykłego pobytu nie musi pokrywać się z miejscem zameldowania ani miejscem zamieszkania dłużnika. Z tego względu przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości warto dokładnie przeanalizować, który sąd będzie właściwy do korzystnego rozpoznania sprawy.

wniosek o ogłoszenie upadłości

W jakim mieście?

W Polsce wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznają sądy w wymienionych miastach: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Jelenia-Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Wałbrzych, Toruń, Warszawa, Wrocław oraz w Zielona Góra.

Właściwość sądu nie obejmuje wyłącznie miasta, w którym znajduje się sąd. Ma to miejsce na przykład w przypadku Sądu Rejonowego w Poznaniu, który jest właściwy również dla miast takich jak: Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Leszno, Piła, Września, Koło, Konin, Słupca.

Jeśli sąd właściwy znajduje się daleko od miejsca zamieszkania dłużnika, to wniosek ten może zostać wysłany pocztą na adres siedziby sądu. Ma to takie same skutki jak złożenie dokumentów w biurze podawczym sądu. W każdym przypadku wniosek taki może zostać złożony przez pełnomocnika dłużnika.