Upadłość konsumencka a małżeństwo

Problemy związane z rosnącym zadłużeniem, które spędza sen z powiek, dotyczą czasami całej rodziny. Jeśli obaj małżonkowie mają zajęte konta przez komornika, brak majątku do sprzedaży w celu spłaty zobowiązań a ich sytuacja się pogarsza – warto rozważyć ogłoszenie upadłości przez obu małżonków. Jak wygląda upadłość konsumencka małżonków? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym artykule!

Wniosek o upadłość małżonków

W przypadku decyzji o złożeniu wniosku przez obu małżonków należy pamiętać, że nie można złożyć go wspólnie. Wymagane jest złożenie dwóch indywidualnych wniosków, jednak jest możliwość złożenia pism jednocześnie (tylko jeśli właściwy jest ten sam sąd). W takiej sytuacji sąd może wyznaczyć tego samego syndyka, który będzie zaznajomiony z całokształtem sytuacji majątkowej i osobistej małżonków. Wyznaczenie jednego syndyka nie oznacza, że postępowanie będzie wyglądało identycznie, gdyż sytuacja prawna będzie dokładnie analizowana odrębnie, dlatego podejmowane czynności mogą się różnić. Oznacza to, że wobec każdego małżonka będą badane przesłanki do ogłoszenia upadłości, przyczyny powstania niewypłacalności oraz stopień przyczynienia się do powstania zadłużenia. Może się zdarzyć, że upadłość zostanie ogłoszona tylko wobec jednego małżonka, a drugi nie wypełnia przesłanek i sąd oddali wniosek. 

Upadłość konsumencka

Wszczęcie postępowania upadłościowego

Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego złożony przez jednego małżonka i jego złożenie jest niezależne od wyrażenia zgody od współmałżonka. Oznacza to, że nie można się sprzeciwić ogłoszeniu upadłości przez małżonka, pomimo tego, że dotyczyć ona może całego majątku wspólnego zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa. 

Sytuacja majątkowa małżeństwa po ogłoszeniu upadłości jest zróżnicowana w zależności od tego, czy upadłość ogłosili oboje małżonkowie, czy tylko jeden z nich. Z ogłoszeniem upadłości wiążą się poważne konsekwencje, które w szczególności dotyczą majątku. Dokładniejsze skutki są zależne od ustroju majątkowego, który obowiązuje w małżeństwie. W przypadku rozpoczęcia postępowania upadłościowego przez małżonka i obowiązywania wspólności majątkowej – cały majątek małżonków wchodzi w skład masy upadłości. Dodatkowo w momencie ogłoszenia upadłości między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Od tego momentu podział majątku nie jest dopuszczalny. Syndyk zajmie więc majątek wspólny oraz majątek osobisty Upadłego. Małżonek, który nie ogłosił upadłości, może zgłosić wierzytelność syndykowi, jeśli małżeństwo posiadało majątek wspólny. Zgłoszenie wierzytelności zazwyczaj odpowiada wartości połowy majątku wspólnego. Niestety, małżonkowi nie przysługuje pierwszeństwo związane z zaspokojeniem w toku postępowania upadłościowego. 

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości

Majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości w takim składzie, jaki istniał w momencie ogłoszenia upadłości. Po jej ogłoszeniu upadły i jej małżonek nie mają prawa rozporządzania majątkiem ani dokonywania czynności prawnych z nim związanych. Zniesienie wspólności będzie skuteczne jedynie w przypadku zawarcia umowy na co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Rozdzielność majątkowa ustanowiona na podstawie orzeczenia sądu jest bezskuteczna, jeżeli czynność miała miejsce w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli jednak pozew o ustanowienie rozdzielności został wniesiony na dwa lata przed złożeniem wniosku, powyższa reguła nie ma zastosowania. Regulacja ta chroni upadłego przed przewlekłością sądów.