Wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Najdotkliwszym skutkiem ogłoszenia upadłości, z jakim musi się zmierzyć upadły, jest likwidacja masy upadłości. Dłużnicy posiadający nieruchomość lub wartościowe ruchomości, często dokonują kalkulacji czy opłaca się im upadłość. Jeśli wysokość długów w znaczący sposób przerasta wartość nieruchomości, która należy do dłużnika, wówczas upadłość okazuje się ostatnią deską ratunku. Konsekwencją ogłoszenia upadłości jest likwidacja majątku, a więc domu czy mieszkania, w którym dotychczas mieszkał dłużnik. Upadłemu, któremu w toku postępowania upadłościowego sprzedano nieruchomość, przysługuje uprawnienie do wydzielenia środków ze sprzedaży na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. 

Wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 

Wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ma miejsce, gdy konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób na jego utrzymaniu. Jeśli potrzeby te mogą być zaspokojone w inny sposób, wówczas przepis dotyczący wydzielenia kwoty nie ma zastosowania. Uprawnienie to nie jest zróżnicowane na postępowanie dotyczące przedsiębiorcy czy konsumenta, gdyż ma zastosowanie do osób fizycznych. 

Sposoby wydzielenia kwoty 

Kwota ta jest wydzielana wyłącznie na wniosek upadłego. O wydzieleniu kwoty orzeka sąd w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Dokładna wysokość kwoty określana przez sędziego-komisarza (sędzia wyznaczony). Kwotę wydziela się po uwzględnieniu potrzeb mieszkaniowych upadłego, w tym liczbę osób na utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu rodzinnego. Istotna w tym zakresie jest również opinia syndyka. Wypłaty dokonuje syndyk ze środków wchodzących w skład masy upadłości. 

Okres najmu lokalu 

Z sumy uzyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Przeciętny miesięczny czynsz ustalany jest na podstawie rozmaitych sposobów i nie ma konieczności powoływania biegłego. W praktyce najczęściej zdarza się, że ma to miejsce w oparciu o portale ogłoszeniowe. Wypłata odbywa się zazwyczaj jednorazowo, gdyż problematyczne mogło być dokonywanie comiesięcznych przelewów przez syndyka. 

Termin na złożenie wniosku o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i opłaty od wniosku 

Wniosek o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najlepiej złożyć niezwłocznie po sprzedaży nieruchomości. Nie ma określonego terminu na dokonanie tej czynności, jednak z uwagi na płynność postępowania najkorzystniej jest dokonać tej czynności niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym przedmiocie. 

Wniosek o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest wolny od opłat. 

Oddalenie wniosku o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych – co dalej

W przypadku oddalenia wniosku o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu rejonowego, który wydał postanowienie. Rozpoznawane jest w składzie trzech sędziów. Środek ten przysługuje upadłemu oraz każdemu z wierzycieli.