Upadłość konsumencka po nowelizacji

Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 roku, spowodowała istotne zmiany w postępowaniu upadłościowym wobec konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. upadłość konsumencka. Przede wszystkim dokonano zmiany celu postępowania upadłościowego. Jak dotąd postępowanie to ukierunkowane było na oddłużenie osoby fizycznej, zaś dodatkowym celem było zaspokojenie wierzycieli. Obecnie postępowanie upadłościowe powinno przede wszystkim prowadzić do zaspokojenia wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Oddłużenie osoby fizycznej stało się zatem celem równorzędnym, a nie pierwszorzędnym.

Wina dłużnika

Do tej pory sądy oddalały wnioski o ogłoszenie upadłości osobom, które doprowadziły do swojej niewypłacalności. Należało już we wniosku wskazać powody niewypłacalności dłużnika, które następnie były poddawane badaniu przez sąd. W zależności od przyczyny niewypłacalności wnioskodawcy wydawano bądź nie wydawano postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Obecnie wina konsumenta nie będzie stanowiła przeszkody w ogłoszeniu jego upadłości. Będzie miała ona jedynie wpływ na warunki oddłużenia osoby fizycznej. Powyższa zmiana jest szansą dla osób, których wnioski przed 24 marca 2020 roku zostały oddalone. Ponowne złożenie wniosku umożliwi im wejście na drogę do oddłużenia.

Upadłość konsumencka

Tryby postępowania upadłościowego

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sąd albo ogłasza upadłość, albo sprawę oddala. Następnie prowadzi się postępowanie w jednym z trzech trybów:

  1. na podstawie przepisów ogólnych, jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku lub znaczną liczną wierzycieli albo uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania,
  2. w drodze zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli (postępowanie o charakterze restrukturyzacyjnym),
  3. w toku uproszczonej procedury upadłościowej, gdy w masie upadłości brak znaczącego majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzycieli w drodze jego sprzedaży i wykonania planu podziału.

Informację o tym, w jakim trybie rozpoznawana będzie nasza sprawa, otrzymamy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Upadłość konsumencka

Przedsiębiorca jako konsument

Od marca 2020 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą, mogą złożyć wniosek i skutecznie ogłosić upadłość konsumencką.