Przygotowana likwidacja w upadłości konsumenckiej

Dopuszczalność przygotowanej likwidacji w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumentów do czasu nowelizacji ustawy Prawo Upadłościowe spotykała się z rozbieżnymi głosami. Po wejściu w życie wspomnianej nowelizacji w marcu 2020 roku wszelkie wątpliwości zostały rozwiane za sprawą wprowadzenia regulacji, która bezpośrednio odnosi się do możliwości złożenia wniosku o przygotowaną likwidację. Jeśli posiadasz nieruchomość, a zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej – przygotowana likwidacja jest dla Ciebie.

Co to jest i na czym polega przygotowana likwidacja?

Przygotowana likwidacja to sprzedaż składników majątku o znacznej wartości na zasadach przewidzianych i określonych w momencie poprzedzającym ogłoszenie upadłości. Warunki sprzedaży przedstawione przez wnioskodawcę muszą jednak zostać zaakceptowane przez sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji może złożyć uczestnik postępowania, czyli dłużnik lub wierzyciel.

Jakie są warunki konieczne do złożenia wniosku o pre-pack?

Wniosek o pre-pack należy złożyć wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości bądź w późniejszym etapie postępowania – do chwili wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Oba wnioski nie muszą zostać złożone jednocześnie. Aby przeprowadzić likwidację majątku w tym trybie, niezbędne jest dołączenie opisu i oszacowania przedmiotu pre-packu dokonaną przez rzeczoznawcę wpisanego na listę biegłych sądowych, dowód wpłaty wadium w wysokości 10% oferowanej ceny, listę znanych zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli z podaniem ich adresów. Dodatkowo należy jasno określić nabywcę przedmiotu, proponowaną cenę zakupu oraz niezbędne oświadczenia dotyczące powiązań pomiędzy dłużnikiem oraz nabywcą. Postępowanie może zostać dodatkowo usprawnione przez dołączenie projektu umowy, którą następnie Syndyk masy upadłości zawiera z nabywcą. Wymogi te muszą być spełnione, jeśli chcemy uniknąć pozostawienia wniosku bez rozpoznania przez Sąd.

Jakie są korzyści w związku ze złożeniem wniosku o przygotowaną likwidację?

Z perspektywy osoby, która jest właścicielem nieruchomości i decyduje się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, pre-pack w znaczący sposób może skrócić czas trwania postępowania, a wraz z tym dolegliwości takie jak potrącenia z wynagrodzenia do masy upadłości. Możliwość określenia członka rodziny jako nabywcy nieruchomości pozwala zachować majątek w rodzinie – nie przewidziano wyłączeń nawet dla najbliższej rodziny jak np. rodzic, ojciec, małżonek. Rozwiązanie to pozwala uniknąć sprzedaży przez Syndyka majątku, który ma szczególną wartość dla rodziny w ręce osób trzecich. Jedynym ograniczeniem, jakie występuje w tym przypadku, jest konieczność sprzedaży za cenę nie niższą niż cena oszacowania dokonana przez biegłego sądowego. Wraz z finalizacją transakcji przyspieszone jest również zaspokojenie wierzycieli, którzy uczestniczą w postępowaniu upadłościowym, a to dla Dłużnika może oznaczać korzystniejszy plan spłaty.

Czy Sąd musi uwzględnić wniosek o pre-pack?

Sąd uwzględni wniosek o zatwierdzenie przedstawionych warunków sprzedaży, jeżeli zaproponowana cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych (pomniejszonej o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości). W kwestiach uzasadnionych szczególnymi względami Sąd może zatwierdzić sprzedaż za cenę niższą, jednak muszą przemawiać za tym okoliczności uzasadnione np. interesem publicznym. Sąd związany jest terminami takimi jak upływ trzydziestu dni od obwieszczenia o złożeniu wniosku, a także nie wcześniej niż czternaście dni od dnia doręczenia wierzycielom zabezpieczonym na majątku, którego dotyczy wniosek.

Pre-pack w praktyce

Jak wynika z raportu Fundacji Court Watch Polska, instytucja ta była sporadycznie wykorzystywana w przypadku upadłości konsumenckich. Wynikało to z wielu wątpliwości dotyczących możliwości jej zastosowania. Uregulowanie wprost dopuszczalności wnioskowania o przygotowaną likwidację wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może spowodować wzrost popularności skorzystania z tej instytucji. Instytucja ta w praktyce w znaczny sposób odciąża Sądy oraz Syndyka, dlatego stanowi skuteczne narzędzie służące przyspieszeniu postępowania.