Postępowanie upadłościowe a egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza to czynnik, który często przesądza o podjęciu kroków zmierzających do oddłużenia. Perspektywa długotrwałych potrąceń z wynagrodzenia oraz liczne wezwania od komornika powodują, że osoby zadłużone decydują się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przed podjęciem tych działań warto wiedzieć dokładnie jaki wpływ wywiera upadłość dłużnika na prowadzone egzekucje komornicze, a także jakie są obowiązki komornika, który prowadzi postępowanie.

egzekucja komornicza

Postępowanie komornicze

Prowadzone postępowanie komornicze nie stanowi przeszkody w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Sądzie. Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wstrzymuje działań komornika. Komornik ma obowiązek zawiesić prowadzone przez siebie postępowanie w momencie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Od tej chwili nie są również naliczane odsetki za opóźnienie i odsetki kapitałowe. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia, czyli w momencie, gdy nie zostanie ono zaskarżone, komornik umarza postępowania egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika.

Przepisy nie przewidują wyjątków odnoszących się do rodzajów postępowań, które podlegają zawieszeniu, a następnie umorzeniu. Czynniki takie jak posiadanie nieruchomości lub zaległości alimentacyjnych nie zmieniają położenia dłużnika. Syndyk od momentu ogłoszenia upadłości przejmuje obowiązek regulowania alimentów lub sprzedaży nieruchomości należącej do dłużnika. W przypadku posiadania nieruchomości na dopuszczalność zawieszenia postępowania nie ma wpływu zabezpieczenie rzeczowe majątku takie jak hipoteka. Wyjątkiem dotyczącym możliwości kontynuacji dalszych czynności komorniczych jest dopuszczalność przysądzenia własności nieruchomości, ale tylko w przypadku, gdy przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca nieruchomości wpłaci w terminie cenę nabycia.

egzekucja komornicza

Zawieszenie postępowania komorniczego

Komornik zawiesza postępowanie z urzędu, co oznacza, że dłużnik nie musi składać wniosków o zawieszenie prowadzonych postępowań. W praktyce informację o ogłoszeniu upadłości przekazuje komornikowi wyznaczony syndyk. Jeśli komornik uzyska środki pochodzące z wynagrodzenia lub emerytury upadłego po zawieszeniu egzekucji, musi je przekazać syndykowi. W toku postępowania prowadzonego przez syndyka komornik nie ma uprawnień do wszczęcia postępowania. Na tym etapie wierzyciele mogą uzyskać zaspokojenie co do zasady poprzez zgłoszenie wierzytelności syndykowi. Również środki zgromadzone na rachunku masy upadłości nie podlegają egzekucji komorniczej.

Jeżeli po zakończeniu postępowania upadłościowego pozostały koszty komornicze, które nie zostały spłacone przez dłużnika, to komornik staje się wierzycielem w postępowaniu upadłościowym. Aby komornik został uwzględniony w projekcie plany spłaty, musi on zgłosić swoją wierzytelność.

Po zakończeniu postępowania upadłościowego i umorzeniu zobowiązań komornik nie ma uprawnień do wszczęcia postępowania odnośnie do długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Długi te muszą zaliczać się do kategorii zobowiązań, które podlegają umorzeniu. Zobowiązania takie jak np. alimentacyjne nie podlegają umorzeniu, wobec czego w takiej sytuacji możliwe jest wszczęcie egzekucji. Dokładny opis zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu, znajduje się w odrębnym wpisie na stronie.