Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niezbędnym krokiem do uzyskania postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W każdym przypadku uzyskanie oddłużenia w upadłości konsumenckiej będzie związane z uprzednio wydanym postanowieniem. Wraz z jego wydaniem dłużnik zyskuje wiele przywilejów. Zostaje obciążony również obowiązkami związanymi z prowadzonym postępowaniem. Poniżej opisano najważniejsze informacje dotyczące postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. 

  1. Kto wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości wydaje Sąd, do którego złożono wniosek. W Polsce funkcjonuje 30 sądów upadłościowych, dlatego przed złożeniem wniosku zawsze należy się upewnić, że składamy pismo do właściwego sądu. Postanowienie, które wyda sędzia, będzie podane do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

  1. Ile się czeka na postanowienie o ogłoszeniu upadłości?

Według przepisów sąd powinien wydać postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku w siedzibie sądu. Termin ten ma charakter instrukcyjny, co dla dłużnika oznacza, że sąd może wydać postanowienie po tym czasie. Może to być spowodowane koniecznością dokładnego zbadania sprawy, dostarczenia nowych dokumentów do wniosku, uzupełnienia braków lub najzwyczajniej w świecie obłożenia sądów zbyt wieloma sprawami. Czas trwania postępowania przed wydaniem postanowienia jest więc zależny od kompletności i rzetelności wniosku. Wydanie postanowienia może mieć czasami miejsce nawet po dwóch tygodniach, dlatego warto na bieżąco śledzić stan sprawy. 

  1. Co zawiera postanowienie o ogłoszeniu upadłości?

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wskazuje się datę jego wydania, która jest jednocześnie datą ogłoszenia upadłości. Zawarte są tam również dane dłużnika – imię i nazwisko, adres oraz PESEL. Dłużnik dowie się również o wyznaczonym syndyku, z którym musi współpracować w dalszym etapie postępowania. Z postanowienia w upadłości konsumenckiej dowiemy się, że upadły nie prowadzi działalności gospodarczej i w jakim trybie będzie prowadzone postępowanie upadłościowe. Postanowienie zawiera określenie terminu, w którym wierzyciele mogą zgłaszać wierzytelności syndykowi. Termin ten wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Za pośrednictwem tego rozstrzygnięcia sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości, która należy do upadłego (jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej) oraz wyznacza odpowiedni termin do ich zgłaszania. 

  1. Co oznacza wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości?

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości wywołuje liczne konsekwencje dla dłużnika. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 

– możliwość pozbycia się długów, 

– odpoczynek od uciążliwej windykacji,

– zawieszenie postępowań prowadzonych wobec dłużnika przez komorników, a następnie ich umorzenie, 

– zadłużenie nie powiększa się już o odsetki – dług zatrzymuje się w miejscu, 

– utrata przez dłużnika zarządu swoim majątkiem, 

– zajęcie wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia, 

– po ogłoszeniu upadłości dłużnik nie może zawierać niektórych umów, 

– z chwilą wydania postanowienia pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. 

5. Czy ogłoszenie upadłości oznacza umorzenie długów?

Należy pamiętać, że wydanie postanowienia nie oznacza automatycznego umorzenia zobowiązań. Po ogłoszeniu upadłości syndyk musi dokładnie zbadać sytuację osobistą i rodzinną dłużnika, zlikwidować majątek. Ma to na celu ustalenie planu spłaty, który pozwoli wyjść ze spirali zadłużenia, a jednocześnie pozwoli wierzycielom odzyskać część należności. Plan spłaty dostosowany jest do możliwości upadłego, dlatego w momencie jego ustalenia upadły powinien zachować środki na utrzymanie siebie i rodziny. W wyjątkowych sytuacjach życiowych sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Dopiero po wykonaniu planu spłaty zadłużenia upadłego ulega umorzeniu.