Ogłoszenie upadłości przez naszego Dłużnika – skąd czerpać informacje?

Zaspokojenie wierzytelności od dłużnika, któremu ogłoszono upadłość staje się utrudnione. Drogą do odzyskania należności jest przede wszystkim zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Jeśli dłużnik wykona plan spłat to dochodzi do umorzenia jego pozostałych zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości. Z tego względu istotne jest monitorowanie statusu Dłużnika. Z chwilą umieszczenia informacji o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel ma 30 dni na zgłoszenie swojej wierzytelności.

Skąd uzyskać wiadomość o ogłoszeniu upadłości naszego dłużnika?

Wiedzę o ogłoszeniu upadłości osoby naszego dłużnika, można uzyskać z zawiadomienia syndyka, komornika lub z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Zawiadomienie od syndyka o ogłoszeniu upadłości

Jeżeli osoba, która jest naszym dłużnikiem, wskazała wierzytelność we wniosku o ogłoszenie upadłości lub przekazała informację na temat pożyczki, którą jej udzieliliśmy syndykowi, możemy spodziewać się korespondencji zawierającej zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości wraz z wezwaniem do zgłaszania wierzytelności.

Informacja o umorzeniu postępowania w związku z ogłoszeniem upadłości

Informację od komornika możemy uzyskać w przypadku, gdy dysponowano tytułem wykonawczym i próba odzyskiwania długu następowało poprzez egzekucję komorniczą. Syndyk ma obowiązek poinformować o ogłoszeniu upadłości komornika, który prowadzi egzekucję wobec upadłego. Komornik na skutek takiej wiadomości ma obowiązek zawiesić, a w momencie uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, umorzyć egzekucję komorniczą. Wierzycielowi, na rzecz którego była prowadzona egzekucja, komornik przekazuje informacje dotyczące zaistniałych okoliczności. W przypadku otrzymania wiadomości o umorzeniu postępowania, wierzyciel, na którego wniosek prowadzone było postępowanie, powinien niezwłocznie przystąpić do zgłoszenia wierzytelności syndykowi.

Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia upadłości Dłużnika

Jeżeli zamierzamy podjąć działania zmierzające do odzyskania należności na drodze sądowej, warto zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Znajdują się tam obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Dłużnika. Od momentu wydania postanowienia wytoczenie powództwa możliwe jest tylko przeciwko syndykowi. Informacja o ogłoszeniu upadłości nie jest publikowana w czasie rzeczywistym przez sąd. Od momentu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości do momentu wydania obwieszczenia upływa zazwyczaj określony, aczkolwiek niedługi termin kilkunastu dni. Zgłoszenie wierzytelności ograniczone jest jednak terminem 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a nie od daty wydania postanowienia dotyczącego ogłoszenia upadłości.