Krajowy Rejestr Zadłużonych – nowe zmiany w prawie upadłościowym

Od 1 grudnia 2021 roku obowiązują przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Zadłużonych. KRZ jest rejestrem prowadzonym w systemie teleinformatycznym, w którym zamieszcza się dane, które są jawne i ogólnodostępne. Wprowadzone zmiany mają ogromne znaczenie zarówno dla Dłużników, jak i wierzycieli.

Jakie dane znajdą się w rejestrze?

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdą się dane dotyczące podmiotów, wobec których:

– wszczęto postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli,

– upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,

– orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,

– toczy się postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego,

– które są wspólnikami handlowych spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek
o ogłoszenie upadłości spółki,

– umorzono egzekucję, która okazała się bezskuteczna,

– toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, które zalegają z płatnością świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Kto ma dostęp do rejestru?

Rejestr, który funkcjonuje od początku grudnia 2021 roku, jest ogólnodostępny dla zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej krz.ms.gov.pl. Aby uzyskać dane dotyczące Dłużników lub podmiotów w restrukturyzacji należy znać dane takiej jak PESEL lub NIP czy sygnatura postępowania. Dostęp do informacji jest bezpłatny.

Kto dokonuje wpisów w rejestrze?

Możliwość dokonania wpisów w Rejestrze mają sądy i komornicy właściwi dla poszczególnych Dłużników. Wierzyciel nie dysponuje możliwością zgłoszenia niewypłacalnego Dłużnika.

Dodatkowe zmiany, które wprowadza KRZ

– Brak ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – od momentu wprowadzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych to właśnie tam będą publikowane wszystkie obwieszczenia,

– Składanie pism w formie elektronicznej – wszystkie pisma składane w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym powinny zostać składane za pośrednictwem systemu.
W prowadzonych postępowaniach dokumenty takiej jak zgłoszenie wierzytelności, sprzeciw co do listy wierzytelności, skarga na czynność syndyka lub oferta w toku sprzedaży nieruchomości będą składane elektronicznie,

– W formie papierowej w dalszym ciągu pisma będą mogli składać pracownicy, wierzyciele alimentacyjni lub uprawnieni z tytułu renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,
 niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,

– dokumenty pobrane z KRZ będą stanowić dokumenty urzędowo poświadczone.

Cele wprowadzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych

Informatyzacja postępowań upadłościowych i naprawczych ma na celu w szczególności przyspieszenie prowadzenia spraw i zwiększenie jawności informacji. Wierzyciel, który chce pozwać Dłużnika, będzie mógł zweryfikować czy nie ogłoszono jego upadłości lub nie wszczęto restrukturyzacji. W przypadku informacji o prowadzonym postępowaniu upadłościowym będzie mógł złościć wierzytelność za pośrednictwem systemu. Składanie pism drogą elektroniczną obniży koszty, które były przeznaczane na wysyłkę korespondencji i artykułów biurowych.