Konto bankowe a upadłość konsumenta

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian, które zmieniają się po ogłoszeniu upadłości jest możliwość ograniczenia dostępu do rachunku bankowego. Korzystanie z konta bankowego w trakcie prowadzonej egzekucji komorniczej oraz w trakcie postępowania upadłościowego jest w znaczącym stopniu utrudnione. Jest to jedna z niedogodności, z którą należy się zmierzyć w postępowaniu upadłościowym.

Zawiadomienie Syndyka 

Zgodnie z art. 178 ust. 5 prawa upadłościowego, po obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości banki, w których upadły podmiot ma rachunki bankowe, sejfy lub skrytki, są zobowiązane zawiadomić o tym fakcie syndyka. Aby uniknąć rozdysponowania środków wbrew dyspozycji syndyka lub uszczuplenia masy upadłości niekiedy automatycznie blokują dostęp do konta. Aby odzyskać dostęp do konta bankowego w zakresie jaki określi syndyk masy upadłości.

Wybrany w trakcie postępowania Syndyk musi złożyć wizytę w placówce banku, w którym Dłużnik ma otworzony rachunek i przedstawić pracownikowi banku postępowanie o upadłości. Po weryfikacji danych pracownik banku przedstawia Syndykowi wszystkie informacje o rachunku bankowym, tj. lokaty, limity w koncie, w tym także zaciągnięte kredyty, zajęcia komornicze na rachunku, zaległe opłaty i prowizje. Niekiedy bank honoruje dyspozycję złożoną przez syndyka w sposób pisemny. Następnie rachunek bankowy oznaczony zostaje statusem rachunku z upadłością konsumencką, co jest tożsame z tym, że od tej pory dostęp do konta staje się dla Dłużnika utrudniony. Dyspozycja może określać, na przykład z jakiej karty płatniczej może korzystać Dłużnik lub pozwalać Dłużnikowi korzystać z określonej kwoty, która nie wchodzi do masy upadłości. Dodatkowo Syndyk może złożyć dyspozycję w celu uzyskania uprawnień do dysponowania pieniędzmi na rachunku upadłego w całości lub tylko we wskazanej przez siebie części, o uzyskanie dostępu do bankowości elektronicznej, o zamknięcie rachunku bez względu na to czy znajdują się na nim środki. Syndyk może także zamówić dla siebie kartę do rachunku bankowego Dłużnika. Wszystkie wyżej wymienione dyspozycje Syndyk składa w formie pisemnej bądź bezpośrednio w placówce banku.

Postępowanie egzekucyjne

Natomiast w sytuacji, kiedy jest prowadzone przeciwko upadłemu postępowanie egzekucyjne i komornik ma dostęp do środków na rachunku bankowym Dłużnika, to w momencie ogłoszenia upadłości przez Sąd wszelkie postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu. Dzieje się tak dzięki obecnie obowiązującym przepisom prawa upadłościowego. Postępowania egzekucyjne zostają umorzone z mocy prawa w momencie uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Od momentu uprawomocnienia jedynie Syndyk ma dostęp do majątku upadłego. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne ma obowiązek zwolnić rachunek bankowy upadłego po uprawomocnieniu się postanowienia. Zdarzyć się jednak może, że Syndyk pojawi się w banku i przedłoży postanowienie o upadłości, zanim komornik zdąży poinformować bank o umorzeniu lub zawieszeniu egzekucji. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, Syndyk w ten sposób „zdejmie” blokadę komorniczą i nałoży swoją składając odpowiednią dyspozycję.

Podsumowanie

Brak dostępu do rachunku bankowego jest jedną z  najczęściej pojawiających się obaw u osoby składającej wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednak nie zawsze słuszną. Upadły może uzyskać dostęp do swojego konta bankowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, jednak musi poinformować o tym swojego Syndyka. Po otrzymaniu takiej informacji, Syndyk ustali z upadłym zakres, w jakim będzie mógł on korzystać ze swojego rachunku. Dłużnik będzie mógł korzystać z rachunku po złożeniu przez Syndyka odpowiedniej dyspozycji w banku.