Jakie długi podlegają umorzeniu?

Jednym z głównych celów upadłości konsumenckiej jest oddłużenie. Przed podjęciem decyzji o wnioskowaniu o upadłość warto przemyśleć czy wszystkie długi mogą zostać umorzone. W postępowaniu upadłościowym wraz z wykonaniem planu spłaty lub postanowieniem o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty zazwyczaj dochodzi do umorzenia zobowiązań upadłego. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jakie długi podlegają umorzeniu? Na to pytanie odpowiemy w poniższym artykule!

Jakie długi podlegają umorzeniu?

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej umarzane są w części lub całości zobowiązania pieniężne (poza wyjątkami określonymi w dalszej części artykułu). Mowa tutaj zatem o zobowiązaniach prywatnych, bankowych oraz publicznoprawnych. Katalog zobowiązań jest więc szeroki i można do niego zaliczyć: zobowiązania wynikające z kredytów, pożyczek i limitów bankowych, zaległości z tytułu płatności faktur, rachunków za opłaty mieszkaniowe lub związane z mediami, zobowiązania wobec znajomych i rodziny, mandaty, zaległości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej (względem Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), a także pozostałe zaległości podatkowe.

Podkreślić należy, że w postępowaniu upadłościowym umorzenie dotyczy wyłącznie tych długów, które istniały przed ogłoszeniem upadłości. Aby doszło do umorzenia zobowiązań, należy je precyzyjnie wskazać we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Tak szeroki zakres długów podlegających umorzeniu jest ułatwieniem dla dłużnika, który po zakończeniu postępowania może rozpocząć życie bez zaległości finansowych.

Które długi nie podlegają umorzeniu?

Długi niepodlegające umorzeniu stanowią wyliczenie zamknięte. Poniżej przedstawiamy katalog zobowiązań, które nie zostaną umorzone w ramach postępowania upadłościowego.

Są to zadłużenia wynikające z należności alimentacyjnych, renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Również orzeczone przez sąd kary grzywny wynikające z wyroku karnego i jako kary porządkowe w trakcie postępowań sądowych nie zostaną umorzone. Upadłość konsumencka nie obejmuje również należności, które powstały w związku z obowiązkiem naprawienia szkody oraz z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i należności takich jak zasądzone tytułem nawiązki, z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd jako środek karny oraz związane z poddaniem sprawcy próbie. Przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ważny jest fakt, że umorzeniu nie podlegają długi, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie zgłosił się w toku postępowania upadłościowego. Dług, który powstał po dacie ogłoszenia upadłości również nie kwalifikuje się do umorzenia w toku postępowania upadłościowego.

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką, gdy mam tylko jednego wierzyciela?

Posiadanie tylko jednego wierzyciela nie jest przeszkodą do wykorzystania zalet upadłości. W celu skutecznego oddłużenia w przypadku jednego wierzyciela dług musi być wymagalny (musi minąć termin zapłaty). Jest to częsta praktyka w przypadku wysokich zobowiązań podatkowych lub kredytów frankowych, gdy u dłużnika pojawiły się zaległości w ich regulowaniu. Dopuszczenie takiej możliwości zakłada, że jeśli zadłużony postępował rzetelnie, to zasługuje na oddłużenie, nawet gdy posiada wyłącznie jednego wierzyciela.

Jakie są skutki zakończenia postępowania upadłościowego z umorzeniem zobowiązań?

Otrzymanie postanowienia o umorzeniu zobowiązań związanego z zakończeniem postępowania upadłościowego jest ważne zarówno dla Dłużnika, jak i dla wierzyciela. Dłużnik odzyskuje komfort psychiczny związany z życiem bez długów. Wierzyciel z kolei traci możliwość podejmowania postępowań egzekucyjnych dotyczących długów wskazanych we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeśli jednak sprawa dotyczy tych wymienionych powyżej, które nie podlegają umorzeniu, wierzyciel nadal zachowuje prawo do jej egzekwowania.