Jaka część wynagrodzenia trafi do syndyka po ogłoszeniu upadłości?

część wynagrodzenia trafi do syndyka

Wielu klientów będących przed rozpoczęciem procedury oddłużeniowej nurtuje pytanie czy i ile zabierze mu syndyk pieniędzy po ogłoszeniu upadłości. Pojawiają się również błędne twierdzenie, że ogłoszenie upadłości oznacza, że nie trzeba nic płacić. Nie zawsze znajduje to odzwierciedlenie w konkretnej sprawie. W niniejszym artykule chcemy Państwu przybliżyć mechanizm dokonywania potrąceń przez syndyka.

Jaka kwota z wynagrodzenia upadłego trafi do syndyka po ogłoszeniu upadłości?  

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości oznacza dla dłużnika zakończenie egzekucji komorniczych. Nie oznacza to jednak zakończenia dokonywanych potrąceń. Od chwili ogłoszenia upadłości to syndyk będzie dokonywał odpowiednich potrąceń z wynagrodzenia lub emerytury. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która z kolei służy zaspokojeniu jego wierzycieli. W skład masy upadłości wchodzi wynagrodzenie upadłego w części podlegającej zajęciu. Syndyk ma obowiązek dokonywania potrąceń przez cały czas trwania postępowania upadłościowego, aż do momentu zakończenia postępowania upadłościowego.

część wynagrodzenia trafi do syndyka

część wynagrodzenia trafi do syndyka

część wynagrodzenia trafi do syndyka

Jaki dochód z wynagrodzenia z umowy o pracę może zająć syndyk?

W przypadku zajęcia dochodu uzyskiwanego z tytułu umowy o pracę do masy upadłości może trafić kwota określona w przepisach Kodeksu pracy. Syndyk zajmuje część wynagrodzenia i co do zasady jest to połowa wynagrodzenia. Przy dokonywaniu wyżej opisanych rozliczeń do masy upadłości, należy mieć na uwadze kwotę wolną od potrąceń, która ograniczona jest do wynagrodzenia minimalnego. Wynagrodzenie to w roku 2021 wyniosło 2.800 zł brutto. Wynagrodzenie minimalne, które będzie chronione przed zajęciem przez syndyka w roku 2022, wyniesie natomiast 3.010 zł brutto, czyli po odjęciu niezbędnych składek i zaliczek będzie stanowiło około 2.209 zł netto. 

Szczególnym zastrzeżeniem, które występuje w tym przypadku, jest regulacja odnosząca się do egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Dla dłużnika, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, wysokość potrącenia została ograniczona do trzech piątych wynagrodzenia. W sytuacji takiego dłużnika nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Syndyk ma prawo zająć również składniki majątku takie jak: świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne czy należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej. Zajęcie to ma miejsce w pełnej wysokości otrzymanego świadczenia.

Potrącenia z dochodów uzyskiwanych z umowy zlecenia

Dochody z umowy zlecenia stanowią niekiedy jedyne źródło zarobku upadłego dłużnika. W związku z tym funkcjonują uregulowania, które umożliwiają zapewnienie utrzymania w czasie trwania potrąceń do masy upadłości. Stanowią one, że jeżeli dochody z umowy zlecenia są świadczeniami powtarzającymi się, których celem jest zapewnienie utrzymania bądź stanowiące jedyne źródło dochodu, to podlegają takiej ochronie jak opisane powyżej wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Wynika z tego, że świadczenia te muszą być otrzymywane okresowo i spełniony musi zostać warunek, że zapewniają utrzymanie lub stanowią jedyne źródło dochodu dłużnika. W razie niespełnienia tych przesłanek możliwe jest zajęcie wynagrodzenia w całości. 

część wynagrodzenia trafi do syndyka

Otrzymywanie dochodów z kilku źródeł a potrącenia do masy upadłości

Wielokrotnie dłużnik, który ogłosił upadłość, jest zatrudniony u kilku pracodawców lub jest stroną kilku umów cywilnoprawnych. W takim przypadku syndyk przy dokonywaniu potrąceń musi uwzględniać regulację, która stanowi, że w przypadku otrzymywania dochodów z kilku źródeł, podstawę obliczenia kwoty podlegającej zajęciu, stanowi suma wszystkich dochodów. Jeśli upadły ma dochody z kilku źródeł, syndyk obliczy ich sumę, a następnie od całości dokona zajęcia odpowiednio wyliczonej kwoty. Warunkiem zsumowania przychodów jest ta sama kategoria zawartych umów – taka sytuacja wystąpi w przypadku dwóch umów o pracę, natomiast nie będzie miała miejsca w przypadku dochodu z emerytury oraz dochodu z umowy o pracę. 

część wynagrodzenia trafi do syndyka

Potrącenia w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy

Wobec upadłego, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Proporcja odnosi się do wymiaru czasu pracy np. w przypadku pracy na pół etatu kwota ulegnie zmniejszeniu o połowę. 

część wynagrodzenia trafi do syndyka

Szczególne ograniczenia dotyczące potrąceń w postępowaniu upadłościowym 

Ustawa prawo upadłościowe formułuje dodatkowe ograniczenia, które syndyk musi uwzględniać przy dokonywaniu potrąceń. Różnicują one sytuację upadłego w zależności od jego sytuacji osobistej. W przypadku upadłego, który jest osobą samotnie gospodarującą, przewidziano, że kwota 1.051,50 zł nie wchodzi do masy upadłości (150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Jest to tzw. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które upoważnia osobę samotnie gospodarującą do otrzymywania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Natomiast dłużnik, który ma na utrzymaniu inne osoby, musi dysponować kwotą 792 zł dla jednej osoby (150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Wobec tego dłużnika potrącenie nie obejmie części dochodu, która łącznie z dochodem wyłączonym z masy upadłości stanowi kwotę 792 zł pomnożoną przez liczbę osób na utrzymaniu dłużnika.  Kwoty te muszą pozostawać do dyspozycji upadłego niezależnie od źródła ich pochodzenia.