Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, który ogłosił upadłość? Procedura zgłaszania wierzytelności

jak odzyskać pieniądze od dłużnika

Z chwilą uzyskania informacji o upadłości osoby, która ma wobec nas dług, odzyskanie należności staje się utrudnione, jednak nie jest niemożliwe. Aby zostać uwzględnionym w planie spłaty wierzycieli lub podziału funduszów masy upadłości należy dokonać zgłoszenia wierzytelności do syndyka.  Poniżej opisana jest procedura zgłoszenia wierzytelności – zastosowanie się do niej umożliwi zaspokojenie naszego roszczenia. Zgłoszenie wierzytelności jest drogą do ochrony praw wierzyciela i możliwością do odzyskania należności.

jak odzyskać pieniądze od dłużnika

Kiedy można zgłosić wierzytelność? 

Zgodnie z przepisami zgłoszeniu syndykowi podlegają wierzytelności, które mają wartość majątkową. Wierzytelności muszą istnieć w chwili ogłoszenia upadłości, jednak nie muszą być wymagalne. Jeśli termin płatności nie nastąpił, to zobowiązanie staje się wymagalne z datą ogłoszenia upadłości. Wierzytelności muszą podlegać zaspokojeniu z majątku objętego masą upadłości. 

Zgłoszeniu podlegają zarówno wierzytelności pieniężne, jak i niepieniężne. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje również wierzycielowi, którego wierzytelność zabezpieczona była hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym czy dotyczące należności pracowniczych. Jeśli wierzyciel nie zgłosi wymienionych wierzytelności, to zostaną one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu. 

jak odzyskać pieniądze od dłużnika

Co to jest zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności to pismo, które zawiera wszystkie informacje o roszczeniu, którego chcemy dochodzić na drodze postępowania upadłościowego. Jest niezbędne w celu uwzględnienia uczestnictwa wierzyciela w toczącym się postępowaniu upadłościowym. 

jak odzyskać pieniądze od dłużnika

Kiedy zgłosić wierzytelność?

Wierzytelność należy zgłosić w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Termin ten jest zazwyczaj określony na 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym przypadku nie jest istotna data ogłoszenia upadłości, gdyż uwzględniana się datę obwieszczenia w MSIG. 

Prawidłowe zgłoszenie wierzytelności 

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać syndykowi, którego adres określony jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Aby dokonać skutecznego zgłoszenia wierzytelności, należy zastosować się do wymogów, które przewiduje zarówno prawo upadłościowe, jak i przepisy postępowania cywilnego. Pismo musi odpowiadać wymogom dotyczącym formy zgłoszenia wierzytelności, treści pisma oraz terminu na jego wniesienie. 

Do informacji wymaganych przez prawo upadłościowe należy zaliczyć: 

  1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności, a jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność – w tym kontekście warto zaznaczyć, że wierzyciel nie jest zobowiązany do przedstawiania dowodów, np. kopii umowy, faktury VAT, a jedynie ich wymienienia, jednakże warto dla usprawnienia całego postępowania dołączyć kopie takich dokumentów;
  4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona, przy czym kategorie wierzytelności zostały szczegółowo określone w art. 342 Prawa upadłościowego;
  5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością, takie jak hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy lub inne ograniczone prawa rzeczowe;
  6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
  8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj;
  9. numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Dużym ułatwieniem w procesie zgłaszania wierzytelności jest formularz, który został określony przez Ministra Sprawiedliwości. Formularz zgłoszenia wierzytelności zawiera wszystkie informacje, które musimy zawrzeć w zgłoszeniu, dlatego minimalizuje ryzyko wystąpienia braków formalnych. 

Link: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wzory-stosowane-w-postepowaniu-upadlosciowym

Jakie są korzyści wynikające ze zgłoszenia wierzytelności? 

Poza możliwością uzyskania zaspokojenia roszczenia, jedną z ważniejszych konsekwencji zgłoszenia wierzytelności jest przerwanie biegu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia związanego z upadłością termin biegnie na nowo po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego. 

Skuteczne i terminowe wniesienie zgłoszenia wierzytelności jest drogą do ochrony praw wierzyciela i możliwością do odzyskania należności. Aby nie stracić szansy na odzyskanie pieniędzy, które zostały pożyczone upadłemu, należy skorzystać z możliwości uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym.