Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Każdy klient zadaje pytanie- jak długo trwa postępowanie upadłościowe? Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ czas postępowania jest zależny od indywidualnej sytuacji dłużnika. Każdy dłużnik znajduje się bowiem w innej sytuacji. Nie można sugerować się długością innych postępowań upadłościowych.

Przede wszystkim na długość sprawy ma wpływ tryb postępowania. Sąd może postanowić o prowadzeniu postępowania w trybie zwykłym lub uproszczonym. 

Upadłość osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, można podzielić na trzy zasadnicze etapy. W żadnym z tych etapów nie są z góry określane terminy. Cały proces upadłościowy może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

jak długo trwa postępowanie upadłościowe

Rozpoczęcie prac nad wnioskiem o upadłość i złożenie wniosku do sądu

Dla dłużnika proces upadłości rozpoczyna się z chwilą podjęciem decyzji o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z punktu postępowania sądowego nie to oczywiście żadnego znaczenia. Aby lepiej zobrazować czas trwania postępowania, warto jest jednak przedstawić ten etap w kilku zdaniach. 

Poprawnie przygotowany wniosek należy poprzedzić uzyskaniem dokumentów, które wykażą przyczynę i istnienie stanu niewypłacalności. Podstawowa lista powinna obejmować dokumenty dotyczące:

  • zadłużenia m.in. umowy kredytowe, wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty czy pisma komornicze;
  • dochodów dłużnika i osób z którymi prowadzi on gospodarstwo domowe;
  • stanu zdrowia;
  • rozporządzania składnikami majątkowymi;
  • sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej; 

Rzetelnie sporządzony wniosek, z odpowiednią dokumentacją, znacząco ułatwia komunikację z syndykiem. Już na tym etapie dłużnik ma szanse na przyczynienie się do sprawniejszego dalszych części postępowania. Czas trwania tego etapu zależy od dokumentacji posiadanej przez dłużnika.

Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, odpisem i opłatą od wniosku w wysokości 30,00 złotych należy złożyć do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika i posiada wydział upadłościowy. Sąd rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej od miesiąca do nawet 4 miesięcy. Etap ten kończy się wydaniem postanowienia co do meritum sprawy. Jeśli Sąd uwzględni wniosek i ogłosi upadłość, rozpoczyna się właściwe postępowanie upadłościowe, z udziałem syndyka masy upadłości. 

jak długo trwa postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe właściwe-syndyk 

Ten etap rozpoczyna się po ogłoszeniu przez sąd upadłości. Stosunkowo trudno jest określić czas trwania tej fazy postępowania. Jest ona uzależniona od sprawności syndyka, ale również od złożoności sprawy. W tym etapie syndyk zawiadamia wierzycieli, instytucje i urzędy o ogłoszeniu upadłości. Jeśli upadły ma majątek, to syndyk musi go zlikwidować. Oznacza to, że w dużej mierze na długość właściwego postępowania upadłościowego ma również fakt czy dłużnik posiada majątek i jakiego on jest rodzaju. Syndyk szybciej sprzeda samochód osobowy aniżeli ciągnik siodłowy czy kilku hektarową nieruchomość. Jeśli upadły nie ma majątku, to proces likwidacji jest pomijany przez syndyka. 

W następnej kolejności dochodzi do złożenia przez syndyka propozycji zakończenia postępowania. Syndyk może zaproponować:

  • plan spłaty;
  • umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty;
  • warunkowe umorzenie zobowiązań;
  • odmowę oddłużenia;
  • umorzenie postępowania;

Dwie ostatnie propozycje mają miejsce w wyjątkowych sytuacjach. Najczęściej stosowane jest ustalenie planu spłaty lub umorzenie zobowiązań bez planu spłaty. 

Propozycję zakończenia postępowania syndyk kieruje do upadłego i wierzycieli uczestniczących w postępowaniu. Uczestnicy mają 14 dni na złożenie syndykowi odpowiedzi oraz zaprezentowania swojego stanowiska w sprawie. Następnie Syndyk składa akta sprawy upadłościowej do sądu. Końcowym elementem tego etapu jest najczęściej przeprowadzenie rozprawy, podczas której dochodzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Decyzja sądu zapada w formie postanowienia. Po uprawomocnieniu się postanowienia następuje zakończenie postępowania upadłościowego. Syndyk przestaje pełnić swoją funkcję. Prawomocność oznacza, że na postanowienie nie przysługuje środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. 

Współpraca z syndykiem w każdym przypadku przyspiesza czas trwania postępowania. Z tego względu warto wykonywać jego zarządzenia oraz wydać całą dostępną dokumentację. 

jak długo trwa postępowanie upadłościowe

Plan spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty

Jeżeli Upadły jest w sposób trwały niezdolny do dokonywania spłat, to Sąd umorzy jego zobowiązania bez ustalania planu spłaty. Na to dobrodziejstwo mogą liczyć osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Takie orzeczenie oznacza dla upadłego całkowite oddłużenie i nowy start bez żadnych zobowiązań. 

W momencie, gdy niezdolność do dokonywania określonych spłat ma charakter tymczasowy, Sąd może umorzyć długi upadłego warunkowo. Jeżeli w ciągu 5 lat dłużnik lub żaden z wierzycieli nie złożą wniosku o ustalenie planu spłaty, wówczas następuje ostateczne umorzenie zobowiązań upadłego. 

W standardowym przypadku sąd ustali plan spłaty, który upadły będzie obowiązany realizować, aby uzyskać oddłużenie. Jeśli chodzi o czas trwania postępowania upadłościowego, zależy on w głównej mierze od wystąpienia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. W przypadku określenia, że w danej sprawie pojawiają się takie zachowania, to plan spłaty nie może być ustalony na okres krótszy niż 3 lata. Maksymalna długość planu spłaty przy stwierdzeniu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa to 84 miesiące, czyli 7 lat. 

Poza powyższymi wyjątkami zasadą jest, że plan spłaty ustalany jest do 36 miesięcy. Od chwili uprawomocnienia się planu spłaty Dłużnik musi pilnować, aby terminowo opłacać raty na rzecz wierzycieli, gdyż po uregulowaniu wszystkich jego zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości ulegają umorzeniu.